Maximálne vymeriavacie základy v sociálnom a zdravotnom poistení u zamestnancov

Aleš Kollár - 20. 7. 2017

Informácie v tomto článku sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia

Aké maximálne odvody platí zamestnanec a jeho zamestnávateľ? Prinášame prehľad vývoja maximálnych vymeriavacích základov až do roku 2020 s príkladmi.

Vymeriavací základ je suma, z ktorej sú určitou sadzbou poistného počítané preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie. Výška vymeriavacieho základu sa odvíja od výšky hrubej mzdy zamestnanca. Maximálny vymeriavací základ predstavuje sumu, ktorej presiahnutím sa už dodatočné odvody neplatia. V článku sa zameriame na maximálne vymeriavacie základy najmä z pohľadu zamestnávateľa.

Viac informácií o aktuálnych odvodoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne nájdete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020.

 

 

Maximálny vymeriavací základ v zdravotnom poistení zamestnancov

Vymeriavacie základy pre platenie preddavkov na poistné na zdravotné poistenie sú upravené v § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V oblasti zdravotného poistenia došlo k zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu pre zamestnancov a zamestnávateľov s účinnosťou od 1. januára 2017. Z toho vyplýva, že akúkoľvek vysokú mzdu zamestnanec má, zaplatí zdravotné odvody z celej sumy príjmu. Rovnako to platí aj pre odvody zamestnávateľa.

To, ako sa postupne zvyšoval maximálny vymeriavací základ v zdravotnom poistení pre zamestnancov, až došlo k jeho úplnému zrušeniu, ilustrujeme na vývoji od roku 2012 do roku 2020.

 

Signály, ktoré si treba všímať pri práci účtovníka

Komunikácia: V prípade, že váš účtovník nekomunikuje s vami vhodným spôsobom, nedvíha telefóny a neodpovedá bezodkladne na e-maily, neplní si riadne a včas svoje úlohy a neupozorňuje ani na prípadné riziká, tak je to pre firmu jasný signál, že niečo nie je v poriadku.

Chybovosť: Ako sa hovorí, mýliť sa je ľudské, no časté pochybenia vo vybraných účtovných postupoch môžu mať za následok menšie či väčšie sankcie, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu negatívne odraziť nielen na hospodárskom výsledku spoločnosti, ale aj na jej dobrom mene vo vzťahu k príslušným inštitúciám.

Neochota: Podozrivou pri práci vášho účtovníka môže byť aj neochota pre zavádzanie nových postupov či inovatívnych riešení, ktoré by mohli podnikaniu, ako aj spoločnosti alebo podnikateľovi pomôcť rýchlejšie napredovať.

 

Výber nového účtovníka

V prípade, že ste vo Vašej spoločnosti zaznamenali vyššie spomenuté nedostatky a radi by ste Vaše účtovníctvo posunuli výrazne dopredu, tak cesta k novému (aj externému) pracovníkovi môže byť ľahšia, ako by ste čakali.

Skutočnosť, ktorá v dnešnej dobe určite neplatí je zaužívané pravidlo, aby ste si vyberali účtovnícku spoločnosť alebo účtovníka výhradne z blízkeho okolia, a to najmä z dôvodu preferovaného osobného kontaktu. Doba pokročila tak, že všetky úkony, od počiatočnej konzultácie, pravidelných reportov, či vykonania a odovzdania zverených úloh, sa dajú dnes vykonávať aj na diaľku. Rovnako platí, že všetky dokumenty môžu byť vytvárané elektronicky a zasielané e-mailom alebo ukladané na vopred dohodnuté úložisko dát. Prípadné osobné stretnutia s Vašim účtovníkom by mali byť skôr výnimočnými, najmä pri riešení určitých problémov, investičných zámerov alebo krízových situácií.

Pri nástupe nového účtovníka do Vašej spoločnosti je dôležité, aby si od svojho predchodcu vyžiadal všetky potrebné doklady za obdobie od začiatku účtovného roka, až do dňa odovzdania jeho práce. Sú to najmä:

▶ hlavná kniha
▶ účtovný denník
▶ zoznam neuhradených záväzkov
▶ zoznam neuhradených pohľadávok
▶ zoznam dlhodobého majetku
▶ kompletná inventarizácia účtov
▶ zoznam zamestnancov a karty zamestnancov
▶ zmluvy a ostatné dokumenty

 

So spoločnosťou VELOX, s.r.o. je účtovníctvo hračka

Pokiaľ chcete zveriť Vaše účtovníctvo do rúk skutočných odborníkov, ktorí sú schopní ponúknuť Vašej spoločnosti komplexné riešenie za rozumnú cenu, tak jasnou voľbou pre Vás môže byť naša účtovnícka a audítorská spoločnosť VELOX, s.r.o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2009, t.j. viac ako 10 rokov, pričom neustále rastie a rozširuje portfólio svojich služieb.

Za našim úspechom stoja nielen renomovaní pracovníci s dlhodobými skúsenosťami, ale aj moderné online nástroje, vďaka ktorým bude pre Vás účtovníctvo skutočnou hračkou.

 

Pracujeme tak, aby klient nevedel,
že účtovníctvo existuje.

Našim heslom a našou prácou sa neustále pokúšame o to, aby sme sa postarali a vyriešili maximum vecí za Vás, aby ste sa Vy mohli naplno venovať podnikaniu. To znamená, že po úvodnom nastavení systému spolupráce sa už nemusíte z účtovných záležitostí starať takmer o nič, jedinou Vašou úlohou bude doručiť nám (dohodnutou formou) účtovné doklady a zmluvy a informovať nás o Vašich zámeroch. My následne zabezpečíme všetko tak, aby sme nielen naplnili, ale predčili Vaše očakávania od externej účtovnej spoločnosti.