Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Aleš Kollár - 14. 10. 2020

Informácie v tomto článku sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia

V súvislosti s pandémiou nákazy COVID-19 bolo už na začiatku marca 2020 známe, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2019 sa predlžuje, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Za normálnych okolností má v zmysle platnej legislatívy každá obchodná spoločnosť – právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je buď kalendárny rok (január až december) alebo hospodársky rok (iných 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov), a to v lehote do troch kalendárnych mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka). V súvislosti s pandémiou nákazy COVID-19 bolo už na začiatku marca 2020 známe, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2019 sa predlžuje, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Daňové priznanie tých subjektov, ktoré stihli jeho podanie uskutočniť do štandardnej lehoty na podanie, t.j. do konca marca 2020, sa považuje za podané v zákonom stanovenej lehote.

Vládne opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vo sfére daní a účtovníctva boli nariadením vlády ukončené ku koncu septembra 2020. Uvedené sa týka predovšetkým podaní daňových priznaní a zaplatenia daní z príjmov za rok 2019, ktoré zákon nariaďuje podnikateľom podať a zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ale aj ďalšie opatrenia vo sfére daní a účtovníctva. V prípade podávania daňových priznaní k dani z príjmov je určený fixný termín 30. september 2020, keď sa skončilo nariadenie týkajúce sa ich odkladu. Odvtedy začala plynúť jednomesačná lehota od skončenia sa mimoriadnej situácie. K dátumu 31. október 2020 je preto nutné podať daňové priznanie k dani z príjmov a taktiež zaplatiť príslušnú daň. Všeobecne platí, že po 30. septembri boli všetky odklady podaní zrušené. Najneskôr koncom roka 2020 (31.12.2020) by mali začať platiť všetky štandardné lehoty tak, ako tomu bolo v období pred vznikom koronakrízy.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa definitívne posunula na 31. októbra 2020. Týka sa to tých subjektov, ktoré doteraz pre dôvody spojené s pandémiou daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 nepodali. Ku koncu septembra 2020 sa skončili opatrenia tzv. lex korona v daňovej oblasti. Uvedené je zahrnuté v zákone č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej sfére v spojitosti so šírením epidémie koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 22. septembra 2020 v skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada Slovenskej republiky. Zákon bol navrhnutý v podobe uvoľnenia opatrení vo finančnej sfére, v dôsledku čoho je aj počas mimoriadnej situácie nutné definovať plnenie daňových povinností zo strany daňových subjektov z dôvodu zabránenia veľkým ekonomickým stratám hroziacim štátu a ekonomike pri príliš dlhom období uplatňovania opatrení, ktoré nastolil zákon lex korona vo finančnej oblasti.

Zámerom zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely uplatňovania príslušných finančných opatrení. Novela zákona je odpoveďou na také nastavenie opatrení na zabránenia šírenia pandémie, ktoré povoľujú správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené v dôsledku zamedzenia šírenia nebezpečnej nákazy spôsobujúcej ochorenie COVID-19, a v tejto spojitosti je preto relevantné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.

Pre všetky finančné a daňové povinnosti, ktoré majú jednotlivé fyzické a právnické osoby splniť do konca mesiaca po období ukončenia mimoriadneho stavu v oblasti daní, je záväzný dátum 2. novembra 2020, a to z  dôvodu, že 31. október 2020 pripadne na sobotu, takže všetky daňové povinnosti sa posúvajú na najbližší pracovný deň. 

Opatrenia týkajúce sa dane z príjmov, ktorých platnosť sa zrušila k 30. septembru 2020, sú podľa:

• 21 zákona č. 67/2020 Z. z. – daňové priznanie k dani z príjmov – posun lehoty na podanie daňového priznania pre fyzické osoby a právnické osoby. V súvislosti s tým sa daňové priznanie podá a daň sa zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie – v súčasnej situácii záväzne do 2. novembra 2020.

• 22 zákona č. 67/2020 Z. z. – opatrenia ohľadom dane z príjmov:

  1.poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov – odklad, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane u daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie (pričom lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie), môže daňovník podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia mimoriadnej situácie,

  2. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, potvrdenie o zaplatení dane – zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely asignácie dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,

  3. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, zverejnenie detailov podielu zaplatenej dane. Je tu predpoklad zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane prijímateľom, považuje sa za splnený, ak takúto špecifikáciu prijímateľ zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,

  4. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, poukázanie podielu zaplatenej dane správcom dane prijímateľovi – správca dane poukáže prijímateľovi podiel zaplatenej dane do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania podľa lex korona, ktorou je momentálne dátum 2. november 2020.

• 23 zákona č. 67/2020 Z. z. – daňovník je povinný podať oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote je povinný daň z príjmov aj odviesť, t. j. záväzne do 2. novembra 2020.

• 24 zákona č. 67/2020 Z. z. – hlásenie a ročné zúčtovanie, čím sa posúva lehota na podanie hlásenia, lehota na vykonanie ročného zúčtovania a doručenia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní,

• 24a zákona č. 67/2020 Z. z. – týkajúci sa preddavkov na daň z príjmov, neplatenia preddavkov pri poklese tržieb o 40 % a viac, vrátenie rozdielu na preddavkoch platených vo vyššej sume ako vyplývajú z daňového priznania.

V prípade, že:

• fyzická osoba doposiaľ nepodala daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za rok 2019, musí tak urobiť v lehote do 31. októbra 2020. Keďže tento dátum pripadne na sobotu, subjekt je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 2. novembra 2020, kedy je nutné daň z príjmov za rok 2019 aj zaplatiť.

• subjekt vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade so svojim živnostenským oprávnením, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v lehote do 31. októbra 2020. Keďže tento dátum pripadne na sobotu, subjekt je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 2. novembra 2020, kedy je nutné daň z príjmov za rok 2019 aj zaplatiť.

• daňovník ukončil svoju podnikateľskú činnosť v priebehu roka 2019, je povinný podať daňové priznanie až po skončení príslušného zdaňovacieho obdoba, teda na základe platných pravidiel najneskôr do 31. októbra 2020. Keďže tento dátum pripadne na sobotu, subjekt je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 2. novembra 2020, kedy je nutné daň z príjmov za rok 2019 aj zaplatiť.

• daňovník pozastavil svoju živnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať daňové priznanie za rok 2019 až po skončení tohto zdaňovacieho obdobia, teda na základe platných pravidiel najneskôr do 31. októbra 2020. Keďže tento dátum pripadne na sobotu, subjekt je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 2. novembra 2020, kedy je nutné daň z príjmov za rok 2019 aj zaplatiť.

• na fyzickú osobu bol vyhlásený konkurz, subjekt je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do 31. októbra 2020. Keďže tento dátum pripadne na sobotu, subjekt je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 2. novembra 2020, kedy je nutné daň z príjmov za rok 2019 aj zaplatiť. Je však potrebné poznamenať, že za daný subjekt pri správe daní koná v takom prípade správca v konkurznom konaní.

• subjekt podal daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, ale nezaplatil súčasne daň z príjmu, je povinný túto daň uhradiť najneskôr do 2. novembra 2020.