ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY VELOX

MAJTE SVOJE FINANCIE POD KONTROLOU

Na trhu pôsobíme viac ako 10 rokov

V našom tíme máme spoľahlivých certifikovaných účtovníkov a audítorov.účtovnicke služby
Spoľahnite sa na kvalitného partnera v oblasti ekonomických služieb.

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie miezd

Spracovanie DPH

Spracovanie kompletnej účtovnej uzávierky.

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

 

Komplexná starostlivosť

jeden partner

 

V rámci jednoduchého účtovníctva ponúkame najmä tieto činnosti

spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo


vecná a formálna kontrola predložených dokladov


posúdenie daňovej oprávnenosti výdavkov


vedenie požadovaných kníh a evidencie


optimalizácia daní


priebežné poradenstvo a konzultácie


Vedieť viac

Ďalšou z ekonomických služieb, ktoré poskytujeme, je podvojné účtovníctvo, ktoré je povinné pre všetky subjekty zapísané v obchodnom registri. Klienti v rámci podvojného účtovníctva využívajú tieto služby:


 • • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo
 • • vecná a formálna kontrola predložených dokladov
 • • posúdenie daňovej oprávnenosti nákladov
 • • vedenie požadovaných kníh a evidencie
 • • optimalizácia daní
 • • predkladanie zostáv a reportov z účtovníctva
 • • strediskové účtovanie v prípade potreby
 • • priebežné poradenstvo a konzultácie
 • • elektronická komunikácia so správcom dane
 • • elektronická komunikácia s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia

Vedieť viac

Pre spracovanie miezd je potrebné ovládať legislatívu a dôsledne dodržiavat ochranu osobných údajov. Naši klienti v rámci tejto sféri využívajú nasledovné služby:


 • • vypracovanie pracovných zmlúv alebo dohôd
 • • prihlásenie/odhlásenie zamestnancov do/z príslušných inštitúcií
 • • výpočet miezd podľa predloženej dochádzky
 • • predloženie výplatnej listiny a prevodného príkazu na úhradu miezd, odvodov a daní
 • • zaslanie elektronického prevodného príkazu s možnosťou importu do internet bankingu klienta
 • • spracovanie mesačných hlásení a výkazov do poisťovní
 • • elektronická komunikácia so všetkými inštitúciami
 • • vystavenie rôznych potvrdení o príjmoch a pod.
 • • ročné zúčtovanie dane
 • • konzultácie a poradenstvo v oblasti personalistiky a miezd

Zákon o dani z pridanej hodnoty má 121 strán a pre podnikateľa, ktorý sa nevyzná veľmi v účtovníctve, je najlepšie zveriť túto agendu spoľahlivej účtovníckej spoločnosti.


Vedieť viac

Zákon o dani z pridanej hodnoty má 121 strán a pre podnikateľa, ktorý sa nevyzná veľmi v účtovníctve, je najlepšie zveriť túto agendu spoľahlivej účtovníckej spoločnosti.


V rámci spracovania DPH poskytujeme tieto služby:


 • • elektronická komunikácia so správcom dane
 • • príprava a spracovanie mesačných alebo kvartálnych daňových priznaní k DPH
 • • vyplnenie a elektronické zaslanie súhrnného výkazu
 • • daňové posúdenie obchodných transakcií a podnikateľských zámerov
 • • zaslanie informácie k platbe DPH
 • • upozornenie klienta na termíny, splatnosti daní a pod.
 • • zastupovanie pred správcom dane v prípade daňovej kontroly (v prípade požiadavky klienta)
 • • vystavovanie faktúr v prípade požiadavky klienta
 • • registrácia na daňovom úrade pre účely DPH

Vedieť viac

VELOX svojim klientom ponúka spracovanie kompletnej účtovnej závierky. Pred jej odoslaním, poskytujeme klientom možnosť prekonzultovať jednotlivé časti, ako napr. schválenie úveru, leasingu a podobne.


Vedieť viac

Pre svojich klientov sa snažíme robiť maximum, preto sa neustále zdokonaľujeme v oblasti llegislatívy. Dlhoročná prax nám pomáha naplniť požiadavky týkajúce sa priznania k dani z prijímov právnických osôb. Klientom v rámci tejto sféry poskytujeme:


 • • konzultácie týkajúce sa oprávnenosti daňových nákladov, resp. výdavkov s možnosťou návrhu daňovej optimalizácie
 • • spracovanie daňového priznania a jeho elektronické odoslanie správcovi dane

Vedieť viac
 

Moderné účtovníctvo pre každého

Naši klienti majú možnosť využívať online aplikáciu pomocou ktorej môžu vystavovať, spravovať a archivovať všetky účtovné dokumenty na jednom mieste.

Od spustenia online aplikácie naši klienti prefaktúrovali viac ako 32 223 766 eur.

 

Vyplňte jednododuchý formulár pre nezáväznú ponuku

Ak budete našim novým klientom, alebo k nám prejdete od inej účtovníckej spoločnosti, garantujeme vám čo najrýchlejšiu a najplynulejšiu spoluprácu s našim účtovníkom.